МСФО стає єдиною концептуальною основою підготовки фінансової звітності в багатьох країнах. Практичне запровадження курсу МСФО дозволить здійснити вихід на міжнародні фінансові ринки та сприяти встановленню комерційних відносин із країнами ЄС та США.

Внедрение курсів МСФО в г. Одесса дозволить встановити єдину базу для всіх груп компаній в цілях підготовки фінансової звітності та встановити єдину облікову політику, що дозволить оптимізувати процес консолідації та усунути необхідність значного кількісного коригування (трансформації) при приведенні звітів різних дочірніх компаній до єдиної концептуальної основи.

Курси МСФО в г. Одесса представляють собою систему обліку, яка в основному використовує управлінські підходи, що дозволить зблизити фінансовий та управлінський облік, оптимізувати витрати на ведення управлінського обліку, а також знизити процес професійної підготовки бухгалтера.

Курси МСФО, які проводить наша компанія, допоможуть ознайомитися з МСФО, навчитися трактувати та застосовувати стандарти та інтерпретації на практиці.

При підготовці фінансової звітності за МСФО необхідно пройти наступні етапи:

 • Вибрати облікову політику відповідно до МСФО, яка повинна бути однаковою щодо всіх представлених періодів, в тому числі щодо вхідних решт у звіті про фінансове становище
 • Для вибору облікової політики використовуються норми МСФО, які діють на звітну дату, тобто останню дату звітного року, з дотриманням усіх винятків з правила
 • Необхідно підготувати звіт про фінансове становище на дату переходу, яка є найбільш ранньою з дат порівняного періоду
 • Оцінки у відношенні всіх входящих залишків повинні бути виконані відповідно до МСФО, з урахуванням МСФО 1.
 • Де потрібно провести перекласифікацію на необоротні, оборотні активи, зобов'язання та капітал.

Основна мета фінансової звітності загального призначення: Фінансова звітність загального призначення призначена в основному для інвесторів та кредиторів, у тому числі потенційних, яких вона необхідна для прийняття рішень. Користувачам потрібна інформація, яка б дозволила прогнозувати його чисті грошові потоки, оцінити ефективність керівництва з використання наявних ресурсів.

ПЛАН КУРСУ МСФО

Концептуальні основи МСФО.

 • Вступ.
  • Принципи підготовки та складання фінансової звітності
 • МСФО (IFRS) 13 "Оцінки за справедливою вартістю"
 • МСБУ (IAS) 8 "Облікова політика"
  • Зміна у бухгалтерських оцінках
  • Помилки
 • МСФО для малого і середнього бізнесу
 • МСФО (IFRS) 1 "Перше застосування МСФО"
 • МСБУ (IAS) 21 "Вплив змін обмінних курсів валют"

Облік активів

 • МСБУ (IAS) 16 "Матеріальних необоротних активів"
  • ОС. Визначення, первинне визнання і подальші витрати
  • Подальша оцінка ОС
 • МСБУ (IAS) 23 "Витрати за позиками"
 • МСБУ (IAS) 36 "Знецінення активів "
 • МСБУ (IAS) 38 "Нематеріальні активи"
  • Первинне визнання
  • Самостійно створені нематеріальні активи
  • Подальша оцінка
 • МСФО (IFRS) 5 "Необоротні активи призначені для продажу"

Облік доходів

 • МСБУ (IAS) 18 "Виторг"
 • МСБУ (IAS) 11 "Договори підряду"

Фінансові інструменти

МСБУ (IAS) 39 і МСФО (IFRS) 9.

 • Визнання
 • Подальша оцінка
 • Знецінення фінансових активів
 • Фінансові зобов'язання
 • Хеджування
 • МСБУ (IAS) 17 "Оренда"
  • Види оренди
  • Облік оренди
  • Продаж зі зворотньою орендою

Консолідація

 • МСФО (IFRS) 10 Консолідована фінансова звітність
  • Поняття контроль
  • Методика консолідації балансу
 • МСФО (IAS) 28 "Інвестицій в асоційовані компанії"
 • МСФО (IFRS) 11 "Інвестиції в спільні підприємства"
 • МСФО (IFRS) 3 "Об'єднання компаній"
  • Поняття гудвіл

Нефінансові зобов'язання

 • МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи"
 • МСФО (IAS) 12 "Відкладенні податки"
  • Визначення
  • Визнання відкладених активів і зобов'язань (ВОНО і ВОНА)

Платежі на основі акцій

 • МСФО (IFRS) 2 "Платежі на основі акцій"
  • Первинне визнання і подальша оцінка
 • МСФО (IAS) 33 "Прибуток на акцію"
 • МСФО (IAS) 19 "Винагорода працівникам
 • МСФО (IFRS) 8 "Операційні сегменти"
 • МСФО (IAS) 2 "Запаси"

Вартість курсу 8400 грн