Курс «Бухгалтерський та податковий облік «просунутий» + 1С 8.3»

/
/

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

a. Нормативна база. Порядок складання та приклади облікової політики підприємства.

b. Загальні положення ПКУ та Адміністрування податків і зборів.

2. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

a. Законодавча база, сутність ПДВ

b. Платники податку. Перевірки дотримання прав споживачів.

c. Об'єкти оподаткування.

d. База оподаткування, ставки податку

e. Податкові зобов'язання (ПЗ) і податковий кредит (ПК). Визначення суми податку до сплати.

f. Відображення, зобов'язань та податкового кредиту в бухгалтерському обліку.

g. Бюджетне відшкодування.

h. Операції, що не є об'єктом і звільнені від оподаткування. Розподіл ПК.

i. Документальне оформлення. Податкова накладна (ПН). Реєстр вхідних і вихідних ПН. Розрахунок коригування до ПН.

j. Звітний податковий період. Декларація про ПДВ. Терміни її здачі та терміни сплати податку.

k. Виправлення помилок. Штрафи, пені.

l. ПДВ при ЗЕД.

3. ОБЛІК ВЛАСНОГО ТА ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ

a. Облік власного капіталу

b. Облік позикового капіталу. Кредити банків.

4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ (ОС) І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

a. Нормативна база. Поняття ОС і НА, їх класифікація в бухгалтерському та податковому обліках

b. Облік надходження ОС і НА. Визначення первісної вартості.

c. Методи нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліках.

d. Облік витрат на утримання (ремонт, модернізація)

e. Переоцінка.

f. Інвентаризація.

g. Облік оренди

h. Облік вибуття

i. Синтетичний і аналітичний облік. Кореспонденція рахунків.

j. Документальне оформлення рухів ОС і НА.

k. Відображення обліку ОС і НА в облікових регістрах та звітності.

5. ОБЛІК КОШТІВ

a. Організація, облік і документальне оформлення операцій за безготівковими розрахунками, а також з готівковими коштами

b. Нормативна база

c. Організація ведення касових операцій і операцій через банки

d. Документальне оформлення

e. Надходження готівкових коштів в касу підприємства і їх видача. Касова книга

f. Готівкові та безготівкові розрахунки з іншими підприємствами

g. Кореспонденція рахунків

h. Відображення обліку касових і безготівкових операцій в облікових регістрах і звітності.

6. ОБЛІК ЗАПАСІВ

a. Нормативна база. Поняття і склад запасів

b. Первісна вартість

c. Оцінка вибуття запасів

d. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)

e. Документальне оформлення надходження вибуття запасів.

f. Кореспонденція рахунків

g. Відображення обліку запасів в облікових регістрах та звітності.

7. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ

a. Розрахунки з підзвітними особами. Витрати на відрядження. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт (Авансовий звіт)

b. Розрахунки з постачальниками та покупцями, з дебіторами й кредиторами

c. Зарплата, ПДФО, ЄСВ

d. Законодавча база. Суть ПДФО, ЄСВ

e. Платники податку.

f. Об'єкти оподаткування.

g. База оподаткування. ставки податку

8. ДОХОДИ

a. Нормативна база. Доходи, їх склад та бухгалтерський облік

b. Кореспонденція рахунків.

c. Визначення доходів і їх склад в податковому обліку

d. Відображення обліку доходів в облікових регістрах та звітності.

9. ВИТРАТИ. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ

a. Нормативна база. Витрати, їх склад і облік в бухгалтерському та податковому обліках.

b. Розрахунок виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг). Собівартість реалізованих товарів, продукції (робіт, послуг).

c. Витрати операційної діяльності та інші витрати.

d. Калькуляція

e. Кореспонденція рахунків з обліку витрат (рахунки класу 9, рахунки класів 8 і 9). Спрощена система ведення обліку (рахунки класу 8)

f. Відображення обліку витрат в облікових регістрах та звітності.

g. Податок на прибуток

h. Законодавча база.

i. Платники податку. Перевірки дотримання прав споживачів.

j. Об'єкти оподаткування.

k. База оподаткування. ставки податку

10. ПРОБНИЙ ІСПИТ.

11. ІНШІ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

12. ІСПИТ (ЗАВДАННЯ І ОНЛАЙН)

Для полегшення сприйняття і поліпшення запам'ятовування курсу, лекційний матеріал супроводжується числовими прикладами та розв'язанням завдань, а також виконанням домашніх завдань. По кожній темі проводиться тестування.